خانه / دپارتمان کودک پونا چیست؟

دپارتمان کودک پونا چیست؟

دپارتمان کودک و نوجوان: دستیابی کودکان به شخصیت سالم و گسترش توانمندیشان اهمیت بسیاری دارد. رفتار و الگو زندگی والدین، آموزشهای فراگرفته شده کودکان از محیط بر این مهم اثر می گذارد.
دپارتمان کودک و نوجوان پونا با کمک به خودآگاهی والدین یا شناخت آنان از ویژگی های شخصیتی خودشان به شکل گیری شخصیت سالم در کودکان کمک می کند و از آنجایی که بخش زیادی از این شخصیت در دوران کودکی شکل می گیرد آموزش های مناسبی برای کودکان طراحی کرده و اجرا می نماید.

Share