خانه / فلوچارت دپارتمان تخصصی مشاوره اقتصادی و توسعه

فلوچارت دپارتمان تخصصی مشاوره اقتصادی و توسعه

کلینیک مددکاری اجتماعی پونافلوچارت دپارتمان تخصصی مشاوره اقتصادی و توسعه
قدم آغازین:
تکمیل پرسشنامه روزمه اقتصادی + مصاحبه و گفتگو با مراجع در این قدم مشاور و مراجع با همکاری یکدیگر مشکل اصلی را آشکار می سازند.

قدم دوم:
تیپ شناسی با استفاده از آزمون های تیپ شخصیتی و تیپ شغلی این قدم نقاط قوت و ضعف تیپ فرد و شغل او را آشکار می سازد و با همراهی و در کنار اطلاعات قدم آغازین به مراجع و مشاور کمک میکندتا به یک جمع بندی اولیه از وضعیت موجود برسند.

اساسی ترین قدم، ارائه راهکارهای کمکی:
• اگر تیپ شخصیتی با تیپ شغلی سازگار باشد، ادامه روند مشاوره اقتصادی و در ادامه ورود به مشاوره توسعه ای پیشنهاد می گردد.
• اگر تیپ شخصیتی با تیپ شغلی سازگار نباشد، ادامه روند مشاوره اقتصادی تا زمان بهبود شرایط کاری و اقتصادی ادامه می یابد و در کنار این روند مشاوره روانشناسی برای خودشناسی به فرد پیشنهاد می گردد.
• اگر تیپ شخصیتی با تیپ شغلی سازگار باشد ولی فرد احساس عدم شادکامی می کند ارجاع به مشاور روانشاس صورت می گیرد .
در صورت ادامه مشاوره اقتصادی، یک سری از مشاوره های تخصصی با کمک مراجعه کننده اولویت بندی و هدف گذاری خواهند شد
اگر مراجع دانشجو باشد:
اساسی ترین قدم، ارائه راهکارهای کمکی برای او اینگونه تعریف می گردد:
پیشنهاد شغل های مناسب برای فرد
معرفی گزینه های شغلی مناسب
و در صورت نیاز ادامه روند مشاوره اقتصادی خصوصاً درباره الگوهای مصرف و مدیریت اقتصاد خانوار
و همچنین توصیه به پیشنهاد مشاوره روانشناسی برای شناخت بیشتر از خود.

Share

پاسخ بدهید